Obchodné podmienky

I. DEFINÍCIE

Administrátor – subjekt uvedený v obchodných podmienkach, ktorý spravuje webovú stránku a je jej vlastníkom; Klient – fyzická osoba, právnická osoba alebo iný subjekt spôsobilý na právne úkony uzavrieť zmluvu, zadaním objednávky na webovej stránke; Spotrebiteľ – zákazník, ktorý je fyzickou osobou, zadávajúci objednávku a uzatvárajúci kúpnu zmluvu na účel, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou; Špeciálna ponuka – propagačné kampane ponúkané predajcom pri zadávaní objednávky alebo po jej odoslaní; Produkty – hnuteľné veci predávané prostredníctvom webovej stránky; Obchodné podmienky – tieto Obchodné podmienky; Webová stránka – internetová stránka s adresou https://static.masscdn.com v rámci ktorej je prezentovaná ponuka získania produktov a uzatváraná zmluva; Predajca – subjekt, ktorý na základe zmluvy s administrátorom smeruje užívateľovi ponuku na uzatvorenie zmluvy a nákup produktov prostredníctvom webovej stránky; Elektronické poskytovanie služieb / Elektronické služby – poskytovanie služby užívateľovi, ktoré prebieha odosielaním a prijímaním údajov prostredníctvom teleinformačných systémov, na individuálnu žiadosť užívateľa, bez súčasnej prítomnosti strán, pričom údaje sa prenášajú prostredníctvom telekomunikačnej siete; Predajná zmluva – zmluva, na základe ktorej sa predajca zaväzuje previesť vlastníctvo výrobku na zákazníka, a zákazník sa zaväzuje prevziať produkt a zaplatiť predajcovi cenu; Služby – služby, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, pozostávajúce najmä z/zo: poskytnutia prístupu užívateľovi na webovú stránku; poskytovania marketingového obsahu a obchodných informácií; sprístupnenia objednávkového formulára; prenosu údajov z objednávkového formulára predajcovi; prenosu údajov týkajúcich sa objednávky od predajcu smerom k užívateľovi; Užívateľ – dospelá fyzická osoba používajúca webovú stránku s plnou spôsobilosťou na právne úkony a so súhlasom zákonného zástupcu, maloletá osoba alebo osoba bez plnej spôsobilosti na právne úkony; Objednávka – vyhlásenie vôle zákazníka, zamerané priamo na uzatvorenie kúpnej zmluvy s uvedením druhu a počtu produktov, predložené prostredníctvom objednávkového formulára dostupného na webovej stránke alebo spôsobom uvedeným v časti IV obchodných podmienok.;

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky určujú: podmienky používania webových stránok užívateľmi; podmienky zadania objednávky a uzatvorenia zmluvy; podmienky realizácie objednávky a doručenia; reklamačný poriadok. Používanie webovej stránky vyžaduje aktuálny webový prehliadač a zariadenie schopné na jeho obsluhu. Každý užívateľ si zabezpečuje prístup k týmto zariadeniam a systémom vo vlastnej réžii. Administrátorom webovej stránky je ADMAD Limited so sídlom pri 13 Konstantinou Oikonomaki, 2402 Egkomi, Nikozja, Cyprus, e-mail: [email protected] Začatie využívania služieb sa rovná prečítaniu a prijatiu obchodných podmienok, zásad ochrany osobných údajov, podmienok používania súborov cookie a ďalších dokumentov upravujúcich poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky. Administrátor poskytuje služby iba za podmienok stanovených v obchodných podmienkach a nesúhlasí s používaním webovej stránky spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom obchodných podmienok. Administrátor je vlastníkom webovej stránky a poskytuje prostredníctvom nej služby. Administrátor je zodpovedný za uvádzanie obchodných informácií o produktoch a za umožnenie užívateľom zadať objednávku a uzavrieť predajnú zmluvu o predaji produktu s predajcom. Administrátor nie je predajcom produktov a v rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá za produkty a zmluvu. Užívateľ je pri používaní webovej stránky povinný dodržiavať ustanovenia zákona a dobré mravy, rešpektovanie osobných práv a práv duševného vlastníctva tretích strán. Užívateľ nesmie predovšetkým používať webovú stránku spôsobom, ktorý narúša jej fungovanie, napríklad používaním konkrétneho softvéru alebo zariadení a odosielaním alebo zverejňovaním akéhokoľvek vlastného obsahu na webovej stránke vrátane nevyžiadaných komerčných informácií. Užívateľ nesmie poskytovať predajcovi ani administrátorovi nezákonný, urážlivý alebo zavádzajúci obsah. Administrátor si vyhradzuje právo obmedziť používanie webových stránok užívateľmi v prípade zistenia nežiadúcich aktivít. Podmienky spracúvania osobných údajov administrátorom a predajcom sú zahrnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.

III. ZADANIE OBJEDNÁVKY A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Informácie o počte balení produktov a ich cene umiestnené na webovej stránke predstavujú ponuku v zmysle platných zákonov. Ponuka je akceptovaná odoslaním objednávky. Odoslanie objednávky predstavuje vyhlásenie vôle uzavrieť zmluvu zákazníkom a prijatie ponuky. Ak je cena produktu prezentovaného na webovej stránke znížená v porovnaní s bežnou cenou, špeciálna ponuka platí iba dovtedy, kým ju administrátor nezmení alebo neodstráni z webovej stránky. Špeciálnu ponuku môže predajca nasmerovať na spotrebiteľa aj počas telefonického rozhovoru uvedeného v odseku 6. Zadanie objednávky je možné po odsúhlasení obchodných podmienok Objednávka sa uskutočňuje technickými krokmi uvedenými na webovej stránke, ktoré pozostávajú najmä z vyplnenia objednávkového formulára, odsúhlasenia obchodných podmienok a zadania objednávky do systému webovej stránky stlačením tlačidla objednávky. Zadanie objednávky sa môže uskutočniť aj počas telefonického rozhovoru medzi zákazníkom a zástupcom predajcu, ak predajca takúto možnosť poskytuje. Zákazník plne zodpovedá za správnosť údajov zadaných na webovej stránke. Administrátor si vyhradzuje právo neposkytnúť predajcovi neúplné, nepravdivé, opakujúce sa údaje alebo z iných dôvodov uvádzať ich nepravdivé alebo nespoľahlivé údaje. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie objednávky, ak overenie údajov objednávky z vyššie uvedených alebo iných dôvodov znemožňuje jej vykonanie. Ak zákazník zaplatí za produkty predtým, ako administrátor alebo predajca vykoná overenie uvedené v ods. 6, finančné prostriedky budú zákazníkovi vrátené bezprostredne po zistení, že objednávku nie je možné vybaviť. Medzi overovacie činnosti predajcu patrí najmä automatické overovanie údajov objednávky, emailom alebo telefonicky za účelom potvrdenia správnosti údajov. Odmietnutie vykonať overovacie činnosti alebo nemožnosť ich dokončenia môže mať za následok zrušenie objednávky v súlade s odsekom 6. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza vtedy, keď dôjde k prvej z nasledujúcich udalostí: prijatie platby prejdajcom za produkty; potvrdenie objednávky predajcom; prevzatie produktov zákazníkom. Po zadaní objednávky zákazníkom, zašle predajca zákazníkovi potvrdenie objednávky. Na žiadosť zákazníka a v súlade s platnými predpismi poskytne predajca zákazníkovi faktúru s DPH. Žiadosť o doručenie faktúry je potrebné oznámiť predajcovi.

IV. CENY A SPÔSOBY PLATBY

Ceny produktov a špeciálne ponuky sú uvedené v mene, platnej v krajine predaja. Ceny sú uvedené vrátane DPH, cla a iných podobných poplatkov spojených s predajom a prepravou produktov na miesto, kde predajca pôsobí. Ceny nezahŕňajú clá ani iné poplatky podobného charakteru súvisiace s prepravou produktov na miesto mimo rámca činnosti predajcu. Predajca používa platbu na dobierku, platbu platobnou kartou a platbu prostredníctvom systému PayPal alebo iných platobných sprostredkovateľov. Spôsoby platby používané predajcom sa môžu líšiť v závislosti od krajiny predaja a sú uvedené na webovej stránke.

V. DORUČENIE PRODUKTOV

Doručenie produktov sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Náklady na doručenie sú uvedené pri zadávaní objednávky. Pokiaľ nie sú uvedené náklady na doručenie, doručenie je bezplatné. Štandardné odoslanie produktov sa uskutočňuje do 3 pracovných dní odo dňa zadania objednávky (času spracovania objednávky). Štandardná dodacia lehota je 3 pracovné dni od dátumu odoslania (dodacia lehota). Kuriér vykoná dva pokusy o doručenie, po ktorých môže balík čakať na vyzdvihnutie zákazníkom v mieste vyzdvihnutia balíka kuriérom. V prípade, že produkty neboli zákazníkovi doručené, pokúša sa predajca zákazníka kontaktovať. Opätovné odoslanie sa uskutočňuje na náklady zákazníka. V prípade neúspešného doručenia zásielky má predajca právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade predajca vráti zákazníkovi cenu, ak bola zaplatená, zníženú o poštovné. Zákazník je povinný bezprostredne po dodaní skontrolovať produkty, aby zistil, či neboli pri dodaní poškodené. Zákazník nesie riziko náhodného poškodenia produktov počas doručenia. V prípade poškodenia produktov je potrebné ihneď kontaktovať predajcu. Zákazník môže tiež v rámci záruky nahlásiť vadu. V prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza riziko náhodného poškodenia alebo straty produktov na zákazníka po vydaní produktov dopravcovi.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktu bez uvedenia dôvodu. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné podať písomne alebo elektronicky. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy priložený k obchodným podmienkam alebo predložiť vlastné vyhlásenie s jednoznačným obsahom. Na dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení pred týmto termínom. Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade zmlúv, v ktorých je predmetom služby vec dodaná v zapečatenom obale, ktorú nemožno po otvorení balíka vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bolo balenie spotrebiteľom otvorené po dodaní. Vylúčenie možnosti odstúpiť od zmluvy tu uvedenej sa týka predovšetkým produktov z kategórie: doplnky výživy, kozmetika. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zmluva sa považuje za neuzavretú. Predajca vráti spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, s výnimkou nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia produktu zvoleného spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší štandardný spôsob dodania ponúkaným predajcom. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť veci predajcovi na vlastné náklady do 14 dní odo dňa predloženia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie na dobierku nebude akceptované. Vrátenie by malo zahŕňať všetky položky prijaté spotrebiteľom od predávajúceho, vrátane položiek prijatých bezplatne v rámci zadanej objednávky. Vrátenie finančných prostriedkov nastúpi do 14 dní odo dňa prijatia vrátených produktov od spotrebiteľa alebo potvrdenia o odoslaní produktov, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr. Predajca vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý pre neho neznamená žiadne náklady. Ak sa v krajine bydliska spotrebiteľa uplatňujú ustanovenia, ktoré sú priaznivejšie ako tie, ktoré sú popísané vyššie, na predaj spotrebiteľom, uplatňujú sa tieto ustanovenia.

VII. REKLAMÁCIE

Ak má produkt fyzické vady, predajca zodpovedá za záruku v súlade s platnými právnymi predpismi. Za účelom posúdenia reklamácie, musí zákaznik podať reklamáciu a - ak to posúdenie reklamácie vyžaduje - odoslať balík späť predajcovi. V rovnakom režime môže zákazník podať reklamáciu týkajúcu sa poskytovania služieb administrátorom, pričom takáto reklamácia by mala byť adresovaná administrátorovi. Reklamácia musí obsahovať: identifikačné a kontaktné údaje zákazníka; dátum kúpy a názov produktu; presný zoznam vád produktu; popis, kedy a za akých okolností boli zistené vady produktu; žiadosť reklamujúceho; informácie umožňujúce vybavenie žiadosti (np. dodacia adresa alebo číslo bankového účtu); ak sa reklamácia týka služieb – popis a dátum nezrovnalostí. Reklamácia sa podáva predajcovi (i) písomne alebo (ii) prostredníctvom emailu. Predajca vybavuje reklamácie do 14 dní odo dňa ich prijatia. Predajca zašle vyjadrenie k reklamácii na trvanlivom médiu. V prípade kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je tiež spotrebiteľom, je zodpovednosť predajcu zo záruky za vady produktov vylúčená.

VIII. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ A SPOROV

Zákazník, ktorý chce podať reklamáciu alebo si uplatniť nároky voči predajcovi, môže použiť mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a sporov. Použitie týchto metód je dobrovoľné a môže sa uskutočniť, ak s tým súhlasia obe strany sporu. Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (platforma RSO). Je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Súd príslušný pre riešenie sporov so spotrebiteľmi je súd príslušný podľa miesta bydliska spotrebiteľa. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je príslušným súdom príslušný súd podľa sídla predajcu. Podľa všeobecne platných ustanovení zákona je právom platným pre zmluvu právo sídla predajcu.