Ochrana osobných údajov

I. DEFINÍCIE

Administrátor – subjekt uvedený v Obchodných podmienkach; Osobné údaje – všetky informácie o fyzickej osobe identifikované alebo identifikovateľné jedným alebo viacerými špecifickými faktormi určujúcimi fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadenia, lokalizačných údajov, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom cookies a inej podobnej technológie ; Zásady – tieto Zásady ochrany osobných údajov ; GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES; Používateľ – plnoletá fyzická osoba využívajúca webovú stránku s plnou spôsobilosťou na právne úkony a so súhlasom zákonného zástupcu, maloletý alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

II. ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Údaje vrátane osobných údajov používateľov sa zhromažďujú a spracúvajú za účelom: používania webovej stránky; zadávania a spracovania objednávok; vykonávania marketingových aktivít vrátane kontextovej a behaviorálnej reklamy; priameho marketingu, ak s tým používateľ súhlasil. Osobné údaje všetkých osôb používajúcich webovú stránku (vrátane IP adresy a informácií zhromaždených prostredníctvom cookies alebo iných podobných technológií) spracúva administrátor: za účelom poskytovania elektronických služieb na webovej stránke (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); za účelom spracovania objednávok zadaných na webovej stránke, a to aj za účelom odovzdania predávajúcemu (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); za účelom vybavenia reklamácie predávajúcim (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); na analytické a štatistické účely (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); za účelom vykonávania kontextového marketingu (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); na technické účely (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Zadanie objednávky používateľom webovej stránky zahŕňa spracovanie jeho osobných údajov. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné pre prijatie a vybavenie objednávky. Zadaním objednávky používateľom budú osobné údaje používateľa potrebné na uskutočnenie objednávky sprístupnené predávajúcemu za účelom plnenia zmluvy. Osobné údaje sa spracúvajú: za účelom spracovania zadanej objednávky (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); za účelom splnenia zákonných povinností, ktoré majú administrátor a predávajúci (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR); na analytické a štatistické účely (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); na účely uplatňovania nárokov (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); na účely prieskumov spokojnosti (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Administrátor spracúva osobné údaje používateľov za účelom vykonávania marketingových aktivít, medzi ktoré môže patriť: zobrazovanie marketingového obsahu používateľovi, ktorý nie je prispôsobený jeho preferenciám (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR); zasielanie upozornení e-mailom alebo SMS o ponukách alebo obsahu, ktorý v niektorých prípadoch obsahuje obchodné informácie, v rozsahu udeleného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

III. SÚBORY COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory nainštalované na zariadení používateľa prehliadajúceho webové stránky. Cookies zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky – napríklad zapamätaním si návštev používateľa na webovej lokalite a činností, ktoré používateľ vykonal Administrátor využíva tzv. cookies predovšetkým na poskytovanie služieb poskytovaných používateľovi elektronicky a na zlepšenie kvality týchto služieb. Preto administrátor a ďalšie subjekty, ktoré mu poskytujú analytické a štatistické služby, preto používajú súbory cookies tak, že ukladajú informácie alebo pristupujú k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení používateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Súbory cookies používané na tento účel zahŕňajú: súbory cookies s údajmi zadanými používateľom (ID relácie) počas trvania relácie (user input cookies); autentifikačné cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu počas trvania relácie (authentication cookies); súbory cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na zisťovanie podvodov v oblasti autentifikácie (ang. user centric security cookies); súbory cookies relácie pre multimediálne prehrávače (napr. súbory cookie flash prehrávača) počas trvania relácie (ang. multimedia player session cookies); cookies používané na sledovanie návštevnosti webovej stránky. Administrátor používa cookies aj na marketingové účely, za týmto účelom ukladá informácie alebo získava prístup k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení používateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Na používanie cookies a prostredníctvom nich zhromaždených osobných údajov na marketingové účely, najmä v oblasti propagácie služieb a tovarov tretích osôb, je potrebný súhlas používateľa. Tento súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom vhodnej konfigurácie prehliadača a tiež môže byť kedykoľvek odvolaný, najmä vymazaním histórie súborov cookies a zakázaním súborov cookies v nastaveniach prehliadača.

IV. DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV

Údaje sú spracúvané po dobu trvania služby alebo plnenia objednávky, do odvolania súhlasu alebo vznesenia účinnej námietky proti spracúvaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania údajov oprávnený záujem administrátora. Dobu spracúvania údajov možno predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na určenie a uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo obranu proti nim, a po uplynutí tejto doby len vtedy a v rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. Po uplynutí doby spracovania sú údaje nenávratne vymazané alebo anonymizované.

V. UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA

Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov - na tomto základe poskytuje administrátor osobe, ktorá o to požiada, informácie o spracúvaní osobných údajov, a to najmä o účeloch a právnych dôvodoch spracúvania, rozsahu spracúvania osobných údajov, uchovávané údaje, subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytnuté a plánovaný dátum ich odstránenia. Právo získať kópiu údajov - na tomto základe administrátor poskytuje kópiu spracúvaných údajov týkajúcich sa osoby podávajúcej žiadosť. Právo na opravu - na základe toho administrátor odstraňuje nezrovnalosti alebo chyby týkajúce sa spracúvaných osobných údajov a v prípade, že sú neúplné alebo sa zmenili, ich doplní alebo aktualizuje. Právo na vymazanie údajov – na základe toho môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné na dosiahnutie niektorého z účelov, na ktoré boli zhromaždené. Právo na obmedzenie spracúvania - administrátor na tomto základe prestane vykonávať operácie s osobnými údajmi, s výnimkou operácií odsúhlasených dotknutou osobou a ich uchovávania, v súlade s prijatými pravidlami uchovávania, alebo kým neuplynú dôvody obmedzujúce spracúvanie údajov (napr. bude vydané rozhodnutie dozorného orgánu, ktoré umožní ďalšie spracúvanie údajov). Právo na prenesenie údajov - na tomto základe v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo súhlasom, vydáva administrátor údaje poskytnuté dotknutou osobou vo formáte čitateľnom počítačom. Taktiež je možné požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu – avšak za predpokladu, že sú v tomto smere technické možnosti tak na strane administrátora, ako aj tohto iného subjektu. Právo namietať voči spracúvaniu údajov na marketingové účely – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely. Právo namietať voči spracúvaniu údajov na účely súvisiace s prieskumom spokojnosti – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely súvisiace s prieskumom spokojnosti. Právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. na analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou nehnuteľnosť). Námietka v tomto smere by mala obsahovať odôvodnenie a podlieha posúdeniu administrátora. Právo odvolať súhlas – ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného pred udelením súhlasu. Právo na sťažnosť – ak sa zistí, že spracúvaním osobných údajov sa porušujú ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Žiadosť o uplatnenie práv je potrebné podať na adresu administrátora uvedenú v Obchodných podmienkach.

VI. PRENOS A ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Na účely popísané vyššie môžu byť osobné údaje sprístupnené externým subjektom, medzi ktoré patria najmä dodávatelia subjektom ako sú banky a operátori platobného styku, subjektom poskytujúcim účtovné, právne, prepravné, marketingové služby a subjektom prepojeným s administrátorom. V prípade zadania objednávky budú údaje užívateľa poskytnuté predávajúcemu za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Osobné údaje používateľov sa neprenášajú mimo EHP. Administrátor priebežne vykonáva analýzu rizík, aby zabezpečil, že osobné údaje budú spracúvané bezpečným spôsobom - predovšetkým zabezpečí, aby k údajom mali prístup len oprávnené osoby a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný z dôvodu do práce. Administrátor dbá na to, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli evidované a vykonávané len poverenými zamestnancami a spolupracovníkmi. Administrátor podnikne všetky potrebné kroky, aby jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty zaručili uplatnenie primeraných bezpečnostných opatrení v každom prípade, keď spracúvajú osobné údaje v mene administrátora.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Administrátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad. V súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi je rozhodujúcim právom pre tieto Zásady právo sídla Administrátora.